Privacyverklaring

Deze privacyverklaring verduidelijkt type, omvang en doel van de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens (hierna “gegevens” genoemd) in onze website en de daarmee verbonden website(s), functies en contents en onze externe online-presenties, bijv. ons social media media profiel. (hierna gezamenlijk aangeduid als “website”). Ten aanzien van de gehanteerde begrepen zoals “verwerking” of “verantwoordelijke” verwijzen wij naar de definities in art. 4 van de EU algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG).

Verantwoordelijke

Vertaalbureau Noord-Nederland Translations

Bekemaheerd 180

9737 PZ – Groningen

Tel.: +31 (0)50 5491616

Fax: +31 (0)50 5414856

info(at)nn-translations.de

www.nn-translations.de

BTW-nr.

NL 767.51.168

KvK-nr. 41012

H-605/90

Directeur

André van Dijk

Beëdigd gerechtstolk Nederlands, Duits en Russisch Arrondissementsrechtbank Groningen

Inschrijvingsnummer: 1384

 

Verantwoordelijke persoon

André van Dijk
Bekemaheerd 180 – Groningen
+31 (0) 50 5491616
info@nn-translations.eu

Type van de verwerkte gegevens

Bestandsgegevens (bijv. namen, adressen).

Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).

Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s).

Gebruiksgegevens (bijv. Bezochte webesites, belangstelling voor contents, bezoekstijden).

Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Doel van de verwerking

Beschikbaarstelling van de website en de functies en de content daarvan.

Beantwoorden van contactaanvragen en communicatie met onlinegebruikers.

Beveiligingsmaatregelen

Reikwijdtemeting/marketing

Gehanteerde begrippen

“Persoonsgerelateerde gegevens” zijn alle informties over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokken persoon” genoemd); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon, die rechtstreeks of indirect geïdentificeerd kan worden, in het bijzonder door toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, plaatselijke gegevens, een online-identificator (bijv. cookie) of aan een of meer bijzondere kenmerken, die de fysische, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen.

“Verwerking”: iedere operatie die met of zonder hulp van geautomatiseerde procedures wordt uitgevoerd, of een dergelijke serie van operaties in samenhang met persoonsgerelateerde gegevens. Het begrip omvat praktisch elke omgang met gegevens.

Verantwoordelijk is de natuurlijke of juristische persoon, instantie, institutie of overige inrichting, die alleen of gezamenlijk met anderen over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens beslist.

Toepasselijke rechtsgrondslagen

In overeenstemming met art. 13 AVG informeren wij u over de rechtsgrondslagen van onze gegevensverwerking. Indien en voor zover de rechtstgrondslag in de privacyverklaring onvermeld blijft, geldt het volgende: Rechtsgrondslag voor de verkrijging van toestemmingen is art. 6 lid 1 letter a en art. 7 AVG, die rechtsgrondslag voor de afwikkeling van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen alsmede voor de beantwoording van aanvragen is art. 6 lid 1 letter b AVG, de rechtsgrondslag voor de verwerking ter nakoming van onze wettelijke verplichtingen is art. 6 lid 1 letter c AVG, en de rechtsgrondslag voor de verwerking ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen is art. 6 lid 1 letter f AVG. Indien en voor zover vitale belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens vereisen, dient § 6 lid 1 letter d AVG als rechtsgrondslag.

Veiligheid

Wij verzoeken u, zich regelmatig over de inhoud  van onze privacyverklaring te willen informeren. Wij zullen de privacyverklaring aanpassen, zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking zulks noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren, zodra de wijzigingen uw medewerking (bijv. toestemming) of overige individuele berichtgeving vereisen.

Samenwerking met orderverwerkers en derden

Indien en voor zover wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen Personen en Unternehmen (opdrachtnemers of derden) doorgeven, toezenden of dezen anderszins toegang tot de gegevens verschaffen, geschiedt zulks uitsluitend op grond van een wettelijke toestemming (bijv. wanneer doorgifte van de gegevens aan derden, bijv. een betalingsdienstverlener, krachtens art. 6 lid 1 letter b AVG voor nakoming van contractuele verplichtingen vereist is), wanneer u heeft toegestemd, wanneer een wettelijke verplichting dat voorschrijft, danwel op grond van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. Bij gebruik van agenten, webhosters etc.).

Indien en voor zover wij derden met de gegevensverwerking op grond van een zogenaamd “orderverwerkingscontract” belast, geschiedt zulks op basis van art. 28 AVG.

Overdracht naar derde landen

Indien en voor zover wij gegevens in een derde land (d.w.z. Buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) verwerken, of indien wij dit in verband met het gebruik van diensten van derden of de doorgifte van gegevens aan derden geschiedt, geschiedt zulks uitsluitend, wanneer dat voor de nakoming van onze (pre)contractuele verplichtingen, op grond van uw toestemming, op grond van een wettelijke verplichting of op grond van onze gerechtvaardigde belangen dient. Voorbehoudens wettelijke of contractuele toestemming verwerken of overhandigen wij gegevens in een derde land alleen, wanneer aan de bijzondere vereisten van art. 44 ff. AVG wordt voldaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de verwerking op basis van garanties geschiedt, zoals de van overheidswege erkende vastlegging van een EU-conform privacyniveau (bijv. voor de VS door de “Privacy Shield”) of naleving van door de overheid erkende bijzondere contractuele verplichtingen (zog. “standaard contractclausules”).

Rechten van betrokkenen

U bent gerechtigd om een bevestiging daaromtrent te verlangen, dat de betreffende gegevens verwerkt worden en informatie over deze gegevens alsmede verdere informatie en een kopie van de gegevens conform art. 15 AVG te ontvangen.

U bent krachtens artikel 16 van de AVG gerechtigd om aanvulling van de u betreffende gegevens of rectificatie van onjuiste gegevens te verlangen.

In overeenstemming met art. 17 AVG bent u gerechtigd, de onmiddellijke verwijdering van relevante gegevens danwel in plaats daarvan een beperking van de gegevensververwerking op grond van art. 18 AVG zu verlangen.

U heeft het recht om de u betreffende gegevens die u ons conform art. 20 AVG ter beschikking heeft gesteld terug te eisen en hun overdracht aan andere verantwoordelijken te gelasten.

In overeenstemming met art. 77 AVG bent u tevens gerechtigd om een klacht bij de bevoegde toezichtsinstantie in te dienen.

Herroepingsrecht

U bent gerechtigd om verstrekte toestemmingen krachtens art. 7 lid 3 AVG te allen tijde met werking voor de toekomst te herroepen.

Herroepings- en bezwaarrecht

U kunt tegen de toekomstige verwerking van de u betreffende gegevens te allen tijde bezwaar aantekenen krachtens art. 21 AVG. Bezwaar kan in het bijzonder tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden worden aangetekend.

Cookies en bezwaarrecht bij rechtstreekse reclame

„Cookies“ zijn kleine bestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In de cookies kunnen uiteenlopende gegevens worden opgeslagen. Een cookie dient er hoofdzakelijk toe om informatie over een gebruiker (of het apparaat waarin de cookie is opgeslagen) tijdens of na diens bezoek aan een online-aanbieding op te slaan. Tijdelijke cookies, ook wel “session-cookies” of “transiente cookies” genoemd, zijn cookies die worden gewist, nadat een gebruiker een online-aanbieding verlaten en zijn browser gesloten heeft. In een dergelijke cookie kan bijv. de inhoud van een boodschappenmandje in een online-shop of een login-status worden opgeslagen. Cookies worden als “permanent” of “persistent” aangeduid en blijven ook na het sluiten van de browsers opgeslagen. Zo kan bijvoorbeelde de aanmeldstatus worden opgeslagen, wanneer bezoekers die na enkele dagen bezoeken. Ook kunnen in een dergelijke cookie de interesses van de gebruikers worden opgeslagen, om voor reikwijdtemeting of marketingsdoeleinden te worden gebruikt. “Third-Party Cookies” zijn cookies die door andere aanbieders dan de voor de presentatie van de website verantwoordelijke persoon worden aangeboden (anders worden deze als “First-Party-Cookies” aangeduid).

Wij kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en dit binnen het bestek van onze privacyverklaring verduidelijken.

Indien gebruikers niet wensen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, gelieven zij de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser worden gewist. Bij deactivatie van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt worden.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online-marketingdoeleinden kan voor tal van diensten, in het bijzonder in het geval van tracking, via de US-website of de EU-website. Worden aangetekend. Voorts kan het opslaan van cookies via deactivatie in de browser-instellingen worden geblokkeerd. Wij attenderen u er wel op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in volledige omvang zult kunnen gebruiken.

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden conform §§ 17 en 18 AVG gewist of hun verwerking wordt ingeperkt. Indien en voor zover in deze privacyverklaring niet uitdrukkelijk vermeld, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist, zodra deze niet meer voor het beoogde doel benodigd zijn en het wissen niet door wettelijke bewaarvoorschriften wordt verhinderd. Worden de gegevens niet gewist, omdat zij voor andere en wettelijke toegestane doeleinden verest zijn, is hun verwerking ingeperkt. Dat betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om economische of belastingtechnische redenen bewaard moeten worden.

Op grond van de wettelijke bepalingen in Duitsland geschiedt in het bijzonder de opslag gedurende 10 jaar krachtens §§ 147 lid 1 en 2. 1 Belastingwet, 257 lid 1 nr. 1 en 4, lid 1. 4 Wetboek van koophandel (boeken, registraties, situatierapporten, boekhoudingsdocumentatie, handelsboeken, belastingtechnisch relevante documentatie enz.) en 6 jaar krachtens § 257 lid 1 Wetboek van koophandel. 1 nr. 2 en 3, lid 1. 4 Wetboek van koophandel (handelsbrieven).

Hosting

De door ons gebruikte hosting-diensten dienen voor het leveren van de volgende diensten: Infrastructuur- en platformdiensten, processorvermogen, geheugenruimte en databasediensten, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die wij voor het bedrijf van deze website inschakelen.

Wij of onze hosting provider verwerken bestandsgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractuele gegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, interessenten en bezoekers van deze website op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een effeciënte en betrouwbare beschikbaarstelling van deze website conform art. 6 lid 1 letter f AVG in Vcombinatie met art. 28 AVG (afsluiting van het orderafwikkelingscontract).

Verzameling van toegangsgegevens en logfiles

Wij of onze hosting provider verzamelen op grond van onze gerechtvaardigde belangen zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter v. AVG-gegevens bij elk bezoek aan de server waarop deze dienst zich bevindt (zog. server-logfiles). Toegangsgegevens zijn: Naam van de opgeroepen pagina, bestand, datum en tijd van de oproep, overgedragen gegevenshoeveelheid, melding over succesvolle oproep, browsertype en -versie, beturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (voor eerder bezochte pagina), IP-adres en de aanvragende provider.

Logfile-informatie wordt om veiligheidsredenen (bijv. Voor onderzoek van misbruik of oplichting) maximaal 7 dagen lang opgeslagen en daarna gewist. Gegevens waarvan langere opslag vereist is voor bewijsdoeleinden, zijn tot de definitieve opheldering van het betreffende voorval van wissing uitgesloten.

Bemiddelingsdiensten

Wij verwerken de gegevens van onze klanten in het kader van onze contractuele diensten, die conceptionele en strategische advisering, campagneplanning, software- en designontwikkeling / advisering of onderhoud, uitvoeringvan campagnes en processen / afwikkeling, serveradministratie, data-analyse /advisering en scholing omvatten.

Wij verwerken bestandsgegevens (bijv. Klantenbestandgegevens zoals namen of adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoeren, foto’s, video’s), contractgegevens (bijv. contractonderwerp, looptijd), betalingsgegevens (bijv. bankrelatie, betalingsgedrag), gebruiks- en metagegevens (bijv. In het kader van de evaluatie en succesmeting van marketingmaatregelen). Wij verwerken geen bijzondere categorieën persoonsgerelateerde gegevens, tenzij deze deel uitmaken van de orderverwerking. Daartoe behoren onze klanten, interessenten, hun klanten, gebruikers, website-bezoekers of medewerkers alsmede derden. Doel van de verwerking is nakoming van contractuele diensten, afrekening en onze klantenservice. De rechtelijke grondslag voor de verwerking volgt uit art. 6 lid 1 letter b AVG (contractuele prestaties), art. 6 lid 1 letter f AVG (analyse, statistiek, optimalisatie, veiligheidsmaatregelen). Wij verwerken gegevens die ter vastlegging en nakoming van contractuele prestaties vereist zijn en wijzen op de noodzaak van hun doorgifte. Doorgifte aan derden geschiedt uitsluitend, wanneer zulks in het kader van een bestelling noodzakelijk is. Bij de verwerking van de aan ons in het kader van een bestelling toegezonden gegevens handelen wij conform de specificaties van de opdrachtgever en de conform de wettelijke bepalingen m.b.t. De orderafwikkeling conform art. 28 AVG en verwerken wij de gegevens niet voor andere dan de in de bestelling vermelde doeleinden.

Wij wissen de gegevens na afloop van de wettelijke garantie en vergleijkbare verplichtingen. De noodzaak van opslag van de gegevens wordt om de drie jaar gecontroleerd, bij wettelijke archiveringsplichten worden de gegevens na afoop (6 jaar conform § 257 lid 1 Wetboek van koophandel, 10 Jahre gemäß § 147 lid 1 belastingwet) gewist. Gegevens die ons in het kader van een bestelling van de klant worden meegedeeld, wissen wij conform de specificaties van de bestelling, in de regel na beëindiging van de bestelling.

Beheer, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactmanagement

Wij verwerken gegevens in het kader van beheer- en organisatietaken van onze onderneming, de financiële boekhouding en de naleig van onze wettelijke verplichtingen, bijv. de archivering. Wij verwerken dezelfde gegevens die wij in het kader van de nakoming van onze contractuele verplichtingen verwerken. De verwerkingsgrondslagen zijn art. 6 lid 1 letter c. AVG, art. 6 lid 1 letter f. AVG. Klanten, interessenten, zakenpartners en website-bezoekers vallen onder de verwerking. Het doel en ons belang bij de verwerking is gelegen in het beheer, de financiële boekhouding, kantororganisatie en archivering van gegevens, oftewel taken die dienen tot de instandhouding van onze zakelijke activiteiten, de nakoming van onze taken en de uitvoering van onze diensten. Het wissen van de gegevens met betrekking tot de contractuele prestaties en de contractuele communicatie geschiedt conform de informatie die in het kader van de verwerkingsactiviteiten ter beschikking wordt gesteld.

Wij geven gegevens aan belastingautoriteiten, adviseurs zoals belastingadviseurs of  accountants en andere afdrachtkantoren en betalingsdienstverleners door.

Voorts slaan wij informatie over leveranciers, organisatoren en andere zakenpartners op basis van onz zakelijke belangen, bijv. ten behoeve van een latere contactopname. Wij slaan deze gegevens, die hoofdzakelijk bedrijfsgerelateerd zijn, blijvend op.

Privacyverklaringen in het kader van sollicitatieprocedures

Wij verwerken de gegevens van sollicitanten uitsluitend ten behoeve en in het kader van de sollicitatieprocedure, zulks conform de wettelijke voorschriften. De verwerking van de sollicitantgegevens geschiedt ter nakoming van onze (pre)contractuele verplichtingen in het kader van de sollicitatieprocedure zoals bedoeld in art. 6 lid 1 letter b. AVG art. 6 lid 1 letter f. AVG, indien en voor zover gegevensverwerking voor ons noodzakelijk wordt, bijv. in het kader van juridische procedures (in Duitsland geldt tevens § 26 BDSG – Duitse wet op de gegevensbescherming).

De sollicitatieprocedure heeft als voorwaarde dat de sollicitant ons zijn/haar gegevens beschikbaar stelt. Indien en voor zover wij een online-formulier aanbieden, kunnen de benodigde sollicitantgegevens uit de vacaturebeschrijvingen worden opgemaakt en omvatten in de regel persoonsgerelateerde gegevens, post- en contactadressen alsmede de bij de sollicitatie behorende documenten zoals de sollicitatiebrief, curriculum en getuigschriften/diploma’s. Daarnaast kun u ons vrijwillig verdere informatie ter beschikking stellen.

Door verzending van de sollicitatie aan ons stemt de sollicitant in met de verwerking van zijn of haar gegevens ten behoeve van de sollicitatieprocedure conform de aard en omvang van deze privacyverklaring ein.

Indien en voor zover bijzondere categorieën persoonsgerelateerde gegevens zoals bedoeld in art. 9 lid 1 AVG in het kader van de sollicitatieprocedure vrijwillig worden meegedeeld, geschiedt de verwerking  tevens conform art. 9 lid 2 letter b AVG (bijv. gezondheidsgegevens, bijv. invalidestatus of ethnische herkomst). Indien en voor zover van de sollicitanten tijdens de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën van persoonsgerelateerde gegevens zoals bedoeld in art. 9 lid 1 AVG worden gevraagd, geschiedt de verwerking tevens conform art. 9 lid 2 letter a AVG (bijv. gezondheidsgegevens, indien en voor zover deze voor de beroepsuitoefening vereist zijn).

Indien beschikbaar, kunnen sollicitanten hun sollicitaties via een online-formulier op onze website naar ons verzenden. De gegevens werden gecodeerd en volgens de laatste stand van de techniek verzonden.

Sollicitanten kunnen ons hun sollicitaties ook per e-mail doen toekomen. U dient daarbij wel te bedenken dat e-mails doorgaans niet gecodeerd worden verzonden en u als sollicicant zelf zorg voor moet dragen dat de mail gecodeerd wordt. Wij kunnen derhalve geen verantwoordelijkheid nemen voor de overdracht van de sollicitatie tussen afzender en ontvanger op onze server en adviseren u om een online-formulier of te gebruiken of de sollicitatie per post te versturen. In plaats van het online-sollicitatieformulier en de e-mail kunt u ons uw sollicitatie ook gewoon per post toezenden.

Is de sollicitatie succesvol kunnen de door de sollicitant ter beschikking gestelde gegevens door ons ten behoeve van de aanstelling verder verwerkt worden. Is de sollicitatie op een vacature niet succesvol, worden de gegevens van de sollicitant gewist. De sollicitantgegevens worden ook gewist, wanneer een sollicitatie wordt ingetrokken, waartoe de sollicitanten te allen tijde gerechtigd zijn.

De wissing geschiedt na een ermijn van zes maanden, voorbehoudens een gerechtvaardigde herroeping door de sollicitant, opdat wij eventuele vervolgvragen met betrekking tot de sollicitatie kunnen beantwoorden en onze verplichtingen krachtens de Algemene wet gelijke behandeling kunnen nakomen. Facturen betreffende eventuele reiskostenvergoedingen worden volgens de belastingregels gearchiveerd.

Contactopname

Bij contactopname (bijv. via contactformular, e-mail, telefoon of social media) worden de gegevens van de gebruiker voor de bewerking van de contactaanvraag conform art. 6 lid 1 letter b) AVG opgeslagen. Gebruikersinformaties kunnen in een Customer-Relationship-Management Systeem (“CRM-systeem”) of een vergelijkbaar eisenbeheersysteem worden opgeslagen.

Wij wissen de aanvragen, zodra deze niet langer benodigd zijn. Wij controle deze vereiste om de twee jaar; er gelden tevens de wettelijke archiveringsvoorschriften.

Google Analytics

Wij gebruiken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en rendabel bedrijf van onze website zoals bedoeld art. 6 lid 1 letter f. AVG) Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de gebruiker wordt in de regel naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen.

Google is onder de Privacy Shield Agreement gecertificeerd en biedt daardoor een garantie dat de Europese gegevensbeschermingswetgeving door haar wordt nageleefd.

Google gebruikt deze informatie in opdracht van ons om het gebruik van onze website door de gebruikers te evalueren, om reports over de activiteiten op onze website op te stellen en om overige met het gebruik van onze website en het internetgebruik verband houdende diensten te leveren. Op basis van de verwerkte gegevens kunnen  gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics uitsluiend metgeactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat Google het IP-adres van de gebruikers binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van het verdrag van de Europese Economische Ruimte inkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledig IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gezonden en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker doorgezonden IP-adres wordt niet met andere data van Google gekoppeld. U kunt de opslag van cookies door een desbetreffende instelling van uw browser-software verhinderen; bovendien kunt u verhinderen dat Google de door de Cookie gegenereerde gegevens via uw gebruik van de website verzamelt, door de op de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Meer informatie over gegevensgebruik door Google, mogelijke instellingen en herroepingsmogelijkheden vindt u in de Privacyverklaring van Google en in de Instellingen voor weergave van reclame door Google.

De persoonsgerelateerde gegevens van de gebruikers werden na 14 maanden gewist of anonimiseert.