Alle vertaalopdrachten en overige diensten van taalkundige aard worden uitgevoerd conform onze algemene voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Groningen onder Rep. nr. –H- 605/90.
De kwaliteitszorg beantwoordt aan de eisen van de norm DIN 2345.